در این صفحه ضرب المثل هایی که با حرف ی شروع می شوند آورده شده است.

ضرب المثل های فارسی که با ی آغاز می شوند به همراه معنی آنها آمده است. برخی از ضرب المثل ها هم شعر یا مثل مشابه یا هم معنی دارند.

ضرب المثل هایی که با حرف ی شروع می شوند

 

یک ته سیگار آتش می زند عالمی را، گر کنی غفلت دمی

یک من خودش را آرد می کند

یک سیب اگر به آسمان اندازی هزار تا چرخ می خورد تا به زمین برسد

یه قرون بده آش به همین خیال باش