در این صفحه ضرب المثل هایی که با حرف ک (کاف) شروع می شوند آورده شده است.

ضرب المثل های فارسی که با (ک) آغاز می شوند به همراه معنی آنها آمده است. برخی از ضرب المثل ها هم شعر یا مثل مشابه یا هم معنی دارند که آن هم مقابل هرکدام از آنها نوشته است.

 

ضرب المثل هایی که با حرف ک شروع می شوند

 

کار آب و آتش است

کلی برایش آب خورد

کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد

کف کله آدم اسفناج سبز شدن

کاسه آسمان ترک دارد

کدام بلا از آسمان آمد که جاش نشد

کلاه به هوا (آسمان) انداختن

کوفته از آسمان آمدن

کاسه داغتر از آش