در این صفحه ضرب المثل هایی که با حرف ق شروع می شوند آورده شده است.

ضرب المثل های فارسی که با ق آغاز می شوند به همراه معنی آنها آمده است. برخی از ضرب المثل ها هم شعر یا مثل مشابه یا هم معنی دارند که آن هم مقابل هرکدام از آنها نوشته است.

 

ضرب المثل هایی که با حرف ق شروع می شوند

قربان آدم چیز فهم

قطره آبی نخورد ماکیان تا نکند روی سوی آسمان

قاشق ندارد که آش بخورد