در این صفحه ضرب المثل هایی که با حرف س (سین) شروع می شوند آورده شده است.

ضرب المثل های فارسی که با س آغاز می شوند به همراه معنی آنها آمده است. برخی از ضرب المثل ها هم شعر یا مثل مشابه یا هم معنی دارند.

 

ضرب المثل هایی که با حرف س شروع می شوند

سبوی خالی را نباید با سبوی پر زد

سر زیر آب کردن

سر کسی را زیر آب کردن

سر و گوش به آب دادن

سرش هنوز بوی آرد می دهد

سلیمان بی ایمان، یک من آرد و نیم من نان

سگ از مردم مردم آزار بِه

سگ نازی آباد بودن نه غریبه شناختن نه آشنا