در این صفحه ضرب المثل هایی که با حرف ر شروع می شوند آورده شده است.

ضرب المثل های فارسی که با ر آغاز می شوند به همراه معنی آنها آمده است. برخی از ضرب المثل ها هم شعر یا مثل مشابه یا هم معنی دارند.

 

روی پشتش آتش روشن کنی از جایش تکان نمی خورد

راه را به دزد بسپار و آسوده بخواب

روز بی آبی آسیاب را به شاش موش گرداندن

ریش در آسیاب سفید کردن

رخت دو جاری را نمی شود در یک آفتاب خشک کرد