در این صفحه ضرب المثل هایی که با حرف خ شروع می شوند آورده شده است.

ضرب المثل های فارسی که با خ آغاز می شوند به همراه معنی آنها آمده است. برخی از ضرب المثل ها هم شعر یا مثل مشابه یا هم معنی دارند.

 

ضرب المثل هایی که با حرف خ شروع می شوند

خدا کند که آقا آب بخواهد

خود را به آب و آتش زدن

خورد یک آب هم بالاش

خانه اش را آتش می زند تا دودش همسایه اش را کور کند

خر آدم بهتر است از آدم خر

خر سر به راه بهتر از آدم بیراه

خبری که دانی دلی بیازارد تو خاموش تا دیگری بیارد

خرت بسته به گرچه دزد آشناست

خواه از زبان ناقوس، خواه از لب مسیحا / صاحبدلان شناسند آواز آشنا را